โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และทักษะทางคณิตศาสตร์

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัด “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารภูพร้าว โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก โดยนายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิด และในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีสุพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วย การจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อย่างมาก

ที่มา : www.youtube.com/watch?v=8h_uoIcf_6Q

EnglishThai